QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI Để giúp chủ đầu tư, cơ quan chức năng nhanh chông nắm bắt xác định các diễn biến môi trương trường, cập nhật số liệu liên tục, phục vụ công tắc quản lý chất lượng môi trường thì việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường bằng các phương pháp tự động là công tác cần thiết.